Intuite

Tietosuojaseloste

Tämä on Intuiten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.3.2023. Viimeisin muutos 21.3.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Intuite

Y-tunnus: 2912684-6

Mertatie 3 A 1

84100 Ylivieska

Käyntiosoite:

Juurikoskenkatu 6

84100 Ylivieska

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Oksanen

johanna(at)intuite.fi

040 57 09 891

3. Rekisterin nimi

Intuiten asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

   • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ajanvarausten hallinta, asiakasviestintä, asiakaspalautteen kerääminen ja terveydentilan kartoitus hoidon toteuttamiseksi turvallisella ja asiakkaan hyvinvointia tukevalla tavalla.

  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

   • Nimi
   • Syntymäaika
   • Puhelinnumero
   • Sähköpostiosoite
   • Hoidon kannalta oleelliset terveystiedot, kuten stressitaso ja mahdolliset sairaudet
   • Asiakaspalautetiedot

   Terveystietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos asiakas jättää kertomatta hoidon kannalta oleellisia tietoja, hoidettava suostuu hoitoon omalla vastuullaan. Henkilötietojen (nimi, syntymäaika ja puhelinnumero) lisääminen terveystietolomakkeelle on vapaaehtoista.

   Voit halutessasi pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot rekisteristä.

   Jos asiakas on antanut sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa ja suostumuksensa käyttää niitä markkinointitarkoituksiin, hänelle lähetetään hoidon jälkeen Surveymonkey-työkalulla toteutettu asiakaspalautekysely asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja palaute käsitellään anonyymisti. Asiakaspalautteen tietoja voidaan käyttää anonyymisti markkinointitarkoituksiin, jos asiakas on antanut tälle erikseen suostumuksensa asiakaspalautelomakkeella. Surveymonkeyn tietosuojaselosteeseen voi tutustua täällä.

   Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

   6. Säännönmukaiset tietolähteet

   Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Vello-varausjärjestelmästä, verkkosivuilta, sähköpostitse tai puhelimitse ja ennen hoitoa täytettävän asiakastietolomakkeen kautta.

   7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

   Asiakastietolomakkeen tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ajanvarauksessa käytetään Vello-palvelua, ja osa sen kumppaneista saattaa sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Voit tutustua Vellon tietosuojaselosteeseen täällä

   8. Rekisterin suojauksen periaatteet

   Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä asiakastietolomakkeen tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

   9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

   Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen johanna(at)intuite.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

   Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).